നിയമപരമായ സഭ

  1. ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, പകര്‍പ്പവകാശ വിഭാഗം, ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  2. ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി (എല്‍), ഭാഷാ വിഭാഗം, എംഎച്ച്ആര്‍ഡി, ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  3. ശ്രീ എം.എന്‍.സിംഗ്, ഡിഎല്‍എ, നിയമകാര്യ വകുപ്പ്, നിയമമന്ത്രാലയം, ഭാരതസര്‍ക്കാര്‍

विधिक समिति

  1. उप कुलसचिव, प्रतिलिप्याधिकार प्रभाग, भारत सरकार
  2. उप सचिव (भाषा), भाषा प्रभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
  3. श्री एम. एन. सिंह, डी.एल.ए. कानूनी मामलों का विभाग, विधि मंत्रालय, भारत सरकार

Legal Committee

  1. Deputy Registrar, Copyright Division, Government of India
  2. Deputy Secretary (L), Language Division, MHRD, Government of India
  3. Shri M.N.Singh, DLA, Dept. of Legal Affairs, Ministry of Law, Govt. of India

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  ഭാരതവാണി ആപ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ
  Bharatavani Windows App