സാമ്പത്തികസമിതി

  1. ഡയറക്ടര്‍.സിഐഐഎല്‍,മൈസൂരൂ
  2. ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി (എല്‍), എംഎച്ചആര്‍ഡി, ന്യൂഡല്‍ഹി
  3. മേധാവി, ധനകാര്യം, ഏകീകൃതധനകാര്യ ബ്യൂറോ, എംഎച്ച്ആര്‍ഡി, ന്യൂഡല്‍ഹി

वित्तीय समिति

  1. निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरू
  2. उप सचिव (भाषा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
  3. निदेशक, वित्त, एकीकृत वित्त ब्यूरो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

Financial Committee

  1. Director, CIIL, Mysuru
  2. Deputy Secretary (L), MHRD, New Delhi
  3. Director – Finance, Integrated Finance Bureau, MHRD, New Delhi

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  ഭാരതവാണി ആപ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ
  Bharatavani Windows App